Algemene voorwaarden

Bloemsierkunst Margo Versteegen

0.1 Toepasselijkheid

a. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de koop en huur gedaan/gesloten door Bloemsierkunst Margo Versteegen, nader te noemen BMV.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.

0.2 Aanbiedingen

a. Tenzij anders vermeld, zijn alle offertes en aanbiedingen geheel vrijblijvend.

0.3 Overeenkomst

a. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat BMV en opdrachtgever de opdracht beide schriftelijk hebben bevestigd, dan wel dat BMV met de uitvoering van het werk is aangevangen.

0.4 Betaling

a. Betaling geschied door overmaken van het verschuldigde bedrag per bank.

b. Het bedrag wordt door middel van een factuur in rekening gebracht en betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de laatste betalingstermijn.

c. Bezwaren tegen de factuur dienen schriftelijk en gemotiveerd aan BMV te worden medegedeeld.

d. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de koper/huurder van rechtswege in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling.

e. Indien BMV genoodzaakt is om haar vordering uit handen te geven komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten door BMV gemaakt ter bewaring van haar rechten, zoals buitengerechtelijke invorderingskosten voor rekening van de koper/huurder. Deze kosten zijn in elk geval 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 60,00 tenzij wordt aangetoond dat deze kosten hoger zijn.

0.5 Ontbinding

Indien de koper/huurder jegens BMV tekortschiet in de nakoming van één zijner verbintenissen( waaronder het niet voldoen aan de betalingsverplichting), dan wel, indien hij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet, indien zijn faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien een ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de

Coördinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, is BMV bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan BMV verder toekomende rechten, zoals haar recht op vergoeding van schade en kosten.

In deze gevallen is iedere vordering op de koper/huurder direct en geheel opeisbaar.

In alle gevallen waarin de koper er ook overigens serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens BMV niet te kunnen nakomen, is hij verplicht BMV daarvan terstond op de hoogte te stellen.

0.6 Garantie

a. BMV garandeert de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde materialen.

Garantie is uitgesloten indien niet ten genoegen van BMV is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek is ontstaan als gevolg van fouten in constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.

0.7 Aansprakelijkheidsbeperking

a. BMV is jegens de koper/huurder of derden slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van een tekortkoming inde nakoming van haar genoemde verplichtingenvoor zover deze schade door de door BMV afgesloten en in de gebruikelijke verzekering wordt gedekt dan wel, voor zover de schade niet onder de dekking valt, tot maximaal het factuurbedrag.

b. BMV is niet aansprakelijk jegens de koper/huurder of derden voor schade veroorzaakt door (grove) opzet of schuld of nalatigheid van ondergeschikten of van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan. Ook is BMV niet aansprakelijk jegens de koper/huurder of derden voor schade veroorzaakt door de door BMV gebruikte hulp of vervoermiddelen. Een en ander behoudens voor zover de verplichting tot schadevergoeding bij BMV ligt en behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BMV.

0.8. Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en toedoen van BMV, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, voorzienbaar , welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd geldt als overmacht. In geval van overmacht heeft BMV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat BMV tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan gebrek aan zaken, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerende of gesloten aanvoer te land ter zee of in de lucht, wanprestatie van derden die door BMV zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht aan de zijde van de leverancier van BMV valt ook onder deze overmachtbepaling.

0.9. Verantwoordelijkheid ondertekenaars

Indien de koop/huur met meer dan één persoon gesloten wordt dan zijn allen hoofdelijk aansprakelijk jegens BMV.

10.Wijzigingen

a. Indien wenselijk en/of door BMV noodzakelijk geacht, is BMV bevoegd om tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden over te gaan.

b. Indien de Algemene Voorwaarden inhoudelijk worden gewijzigd, geldt steeds de jongste versie, vanaf het moment van ondertekening van de nieuwe Algemene Voorwaarden voor te leveren materiaal, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op de overeenkomsten die vóór de wijziging zijn gesloten.

11. Geschillen

a. Op alle overeenkomsten van BMV is Nederlands Recht van toepassing.

b. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van BMV, dan wel, ter keuze van BMV, van de plaats van vestiging van de koper/ huurder.

12. Huurovereenkomst

12.1 Duur van de overeenkomst

a. De decoratiematerialen worden verhuurd voor een periode van 3 jaar, dat zijn 12 seizoen wissels.

b. Opzegtermijn. Er geldt een opzegtermijn van 12 maanden vóór het einde van de driejarige contractperiode. Na de eerste drie jaar loopt het contract stilzwijgend door en dan geldt vanaf de datum van opzeggen de termijn van 12 maanden.

c. Beëindigen van de overeenkomst moet schriftelijk worden aangegeven.

d. Bij niet tijdige teruggave van het gehuurde wordt de huurprijs per dag doorberekend en staat het BMV vrij om op ieder gewenst moment het gehuurde weer tot zich te nemen.

12.2 Teruggave van het gehuurde

Bij beëindiging van een wisselperiode of van de huurovereenkomst is de huurder gehouden de gehuurde zaken in dezelfde staat aan BMV aan te bieden als waarin deze zijn geleverd.

b. Is de huurder daartoe niet in staat, dan dient deze aan BMV een door BMV te betalen schadebedrag te betalen. In geval het gehuurde niet kan worden teruggehaald is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde.

12.3 Eigendom

Het gehuurde blijft ten alle tijden het eigendom van BMV

12.4 Inspectie

Wanneer het gehuurde bij de wissel of beëindiging van de huurovereenkomst in het bezit terugkomt van BMV dan wordt het gecontroleerd en, indien mogelijk in aanwezigheid van de huurder, geteld en nagekeken. Deze controle en telling zijn bindend.

12.5 Verbod van gebruik door anderen dan de huurder

Het is de huurder verboden om het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken al dan niet tegen betaling. Tenzij met schriftelijke toestemming van BMV.

12.6 Aansprakelijkheid

a. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot de terugkeer van de materialen bij BMV.

b. Gedurende de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en heeft hij alle risico’s van het gehuurde.

13 Koopovereenkomst

13.1 acceptatie en reclames

a. Reclames dienen binnen 14 dagen na levering door de koper bij aangetekend schrijven, gemotiveerd aan BMV te worden medegedeeld. Tenzij de koper de tekortkoming niet binnen deze termijn heeft kunnen ontdekken. In zo’n geval dient de koper BMV alsnog onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van de tekortkoming.

b. Bij gebreke hiervan wordt de koper geacht met het geleverde onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan.

c. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan de klacht aandacht wordt besteed, geschiedt dat geheel onverplicht en kan de koper hier geen echten aan ontlenen.

14 Verzekering

Ons bedrijf heeft een verzekering afgesloten voor het geval er door ons onverhoopt schade wordt veroorzaakt bij de klant.